/\

ANNONS

Flyg

Allt om koldioxidkompensation

SAS har som målsättning att minska koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025. År 2030 ska motsvarande all SAS inrikestrafik i Skandinavien drivas av biobränsle. Sedan hösten 2019 har vi tagit bort taxfreeförsäljningen ombord för att minska vikten och bränsleförbrukningen, vilket i förlängningen ger lägre utsläpp. Koldioxidkompensation är bara ett av många miljö- och hållbarhetsinitiativ som SAS arbetar med och används bara när vi har gjort allt vi kan för att minska vår klimatpåverkan med dagens teknik. Så här går det till!

Hur fungerar frivillig koldioxidkompensation? 

Principen om klimatneutralitet bygger på att växthusgasernas påverkan är global. Det spelar ingen roll var någonstans på jorden som koldioxid släpps ut eller var utsläpp kan minskas eller undvikas – det är den totala utsläppsmängden som påverkar klimatet. Det innebär att utsläpp som i dagsläget inte går att undvika kan kompenseras genom extra åtgärder för klimatskydd någon annanstans i världen. 

Frivillig koldioxidkompensation bygger på Clean Development Mechanism (CDM), ett delprojekt under Kyotoprotokollet som länge har använts inom många delar av ekonomin för att kompensera för koldioxidutsläpp. Projekt som lämpar sig för koldioxidkompensation certifieras enligt internationellt erkända standarder och utsläppsbesparingen som uppnås bekräftas av oberoende institut. För certifierade projekt utfärdas certifikat som bevis på varje ton som de samlade utsläppen minskats med. Dessa certifikat kan företag köpa för att kompensera för effekten av sina egna utsläpp. 

Är principen för koldioxidkompensation logisk? Är det inte bara grönmålning?

Koldioxidkompensation bör bara användas för sådana utsläpp som idag inte går att undvika. Den får inte ersätta det ständiga arbetet med att minska utsläppen. SAS har ambitiösa mål och strävar mot att minska företagets samlade koldioxidutsläpp med 25 procent till år 2025. Senast år 2030 ska motsvarande alla SAS inrikesflygningar i Skandinavien drivas med hållbara flygbränslen.

Koldioxidkompensation har en positiv miljöeffekt tack vare att det frivilliga ekonomiska stödet möjliggör certifierade klimatskyddsprojekt som inte skulle ha blivit av annars. För att godkännas måste projekten med andra ord uppfylla det så kallade additionalitetskriteriet. Grunden till systemet för utsläppskompensation lades genom Kyotoprotokollet. Under de senaste 20 åren har mekanismen blivit en central del av det frivilliga, icke-statliga klimatskyddsarbetet. Systemet för klimatkompensation leds av FN, stöds av ett stort antal icke-statliga organisationer och används av hundratals företag runt om i världen som vill mildra klimatförändringarna.

Vad finns det för garantier för att pengarna som betalas i koldioxidkompensation verkligen används i det syftet? 

Tanken med frivillig koldioxidkompensation är att skapa incitament för utvecklingen av projekt som gör det möjligt att minska utsläppen. Det ska vara projekt som inte skulle gå att genomföra utan dessa incitament och som därför inte skulle bli av utan dem. Det här additionalietskriteriet innebär att stödet enbart går till godkända projekt som bidrar till att minska de samlade utsläppen. 

Ett projektgodkännande föregås av en omsorgsfull granskningsprocess och inga utsläppscertifikat kan säljas utan att projektet har genomförts och verkligen visat sig ha en positiv effekt på växthusgasbalansen. Att stödet är resultatbaserat innebär en garanti för att pengar som företag och organisationer betalar i koldioxidkompensation går till faktiska mätbara utsläppsminskningar som redan har åstadkommits.

Vilken funktion fyller projektstandarder och vad anger de?

Utsläppsminskningscertifikat kan bara utfärdas för projekt som har kontrollerats och validerats i enlighet med internationellt erkända standarder som Verified Carbon Standard (VCS) eller Gold Standard. Både VCS och Gold Standard är icke-statliga organisationer med egna riktlinjer för certifiering som följer kraven i Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism. 

Att ett projekt certifieras är en garanti för att det resulterat i verkliga, mätbara, bestående, unika, transparenta och konservativt beräknade utsläppsminskningar som uppfyller kravet på additionalitet och har granskats av tredje part. Gold Standard har särskilt stränga krav när det gäller additionalitet, hållbar utveckling och projektdeltagande från lokalbefolkningen. På så sätt garanterar certifieringen att all koldioxidkompensation har reella positiva klimateffekter.

Vad finns det för garanti för att utsläppskrediter bara används en gång?

Alla certifikat som används för utsläppskompensation måste annulleras i offentliga register. Det är ett effektivt sätt att förhindra att samma utsläppsminskning räknas två gånger. Vår partner för koldioxidkompensation, First Climate, certifieras och kontrolleras regelbundet av TÜV NORD.

Vilken aktör samarbetar SAS med kring koldioxidkompensation? 

Sedan 2020 samarbetar SAS med First Climate för att frivilligt kompensera för flygrelaterade utsläpp. Vi koldioxidkompenserar alla EuroBonus-medlemmars biljetter, alla ungdomsbiljetter och alla medarbetarbiljetter. 

First Climate är en världsledande leverantör av tjänster för klimatskydd och har mer än 20 års erfarenhet och fler än 500 kunder i olika branscher. Företaget är verksamt inom både obligatorisk och frivillig koldioxidkompensation och samarbetar med många välkända företag och institutioner. First Climate erbjuder också en bred projektportfölj och i dem känner vi att vi har en kompetent och tillförlitlig partner som kan hjälpa oss att nå våra klimatmål.

Vilka projekt stöder SAS för att kompensera för utsläppen? Och hur hjälper dessa miljön? 

Under räkenskapsåret 2020 koldioxidkompenserar SAS genom stöd till ett vattenkraftverk i Indien och en vindfarm i Kina. Både vattenkraftsprojektet i indiska Kinnaur och vindkraftsprojektet Guohua Rongcheng har certifierats av den internationellt erkända organisationen Verified Carbon Standard (VCS), en global standard för validering av frivillig koldioxidkompensation. Sett till kompensationens omfattning är VCS världsledande som standard för frivillig koldioxidkompensation.

Enligt vilka standarder är projekten registrerade? När kontrollerades de senast? 

Vattenkraftsprojektet i Kinnaur och vindkraftsprojektet som vi stöder i Kina har certifierats enligt den internationellt erkända standarden Verified Carbon Standard (VCS), en global standard för validering av frivillig koldioxidkompensation. För att ett projekt ska valideras enligt VCS måste det leda till verkliga, mätbara, bestående, unika, transparenta och konservativt beräknade utsläppsminskningar som uppfyller kravet på additionalitet och har granskats av tredje part. Sett till mängden utsläppssparande projekt som certifieras är VCS världens viktigaste standard för certifiering av projekt för frivillig koldioxidkompensation. Kinnaurprojektet i Indien verifierades enligt VCS senast i maj 2018 och vindprojektet i Kina i december 2019.

Om vattenkraftsprojektet i Kinnaur i den indiska delstaten Himachal Pradesh

Vattenkraftsprojektet som SAS stöder omfattar byggandet av en vattenkraftanläggning som ska producera förnybar energi i den nordindiska delstaten Himachal Pradesh. Vattenkraftverket kommer att utnyttja det naturliga vattenflödet i floden Satlju till att generera el med en total installerad kapacitet på 1 000 MW. Den el som produceras ska exporteras till elnätet Northern Regional Grid. Utan projektet skulle elen istället ha kommit från kraftverk som drivs med fossila bränslen. Därmed bidrar projektet till renare energiproduktion i en region som domineras av koleldade kraftverk.

Om vindfarmsprojektet Guohua Rongcheng Phase II

Projektet i staden Rongcheng i Shangdongprovinsen består av en vindfarm med 33 turbiner och en installerad kapacitet på 49,5 MW. Vindfarmen kommer att leverera 100 000 MWh ren energi till kraftnätet i norra Kina varje år. Baserat på den årliga elförbrukningen per capita i Kina räcker det för att täcka 25 000 människors elbehov med hållbar energi. Projektet bidrar till att diversifiera Kinas energimix, som idag är kraftigt dominerad av kol och andra fossila bränslen.

På grund av sitt läge vid Gula havet har Shandong goda förutsättningar för att generera vindkraft. Starka och stadiga vindar gör provinsen till en av de främsta platserna för framställning av förnybar energi i landet.

Hur stora koldioxidutsläpp kommer projekten att kompensera för?  

Varje utsläppsminskningscertifikat som SAS köper motsvarar ett ton koldioxid som inte släppts ut i atmosfären tack vare att projektet gjort det möjligt att få el från förnybara källor istället för från fossila bränslen. 

Genom att stödja de här projekten kompenserar vi för utsläppen som orsakas av förbränningen av flygbränsle på våra flygplan. Vi koldioxidkompenserar alla EuroBonus-medlemmars biljetter, alla ungdomsbiljetter och alla medarbetarbiljetter. I nuläget kompenserar vi för mer än 40 procent av alla passagerarrelaterade koldioxidutsläpp från våra flygplan genom köp av utsläppsminskningscertifikat.

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

Boka resa

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng